Quét UID Facebook từ file email, số điện thoại - Quangcaouidfb.com

Quét UID Facebook từ file email, số điện thoại - Quangcaouidfb.com

8/28/2018 1:59:02 PM
QUÉT UID TỪ FILE EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI
Chức năng này giúp bạn chuyển đổi email, số điện thoại thành file UID. Bạn có thể sử dụng UID này để đi kết bạn, gửi tin nhắn trên facebook, nhất là hiện tại facebook không cho tìm kiếm tài khoản qua email, số điện thoại.
Bước 1: Click tải file email, số điện thoại lên Quangcaouidfb.com.
Bước 2: Click "Lấy file UID" để bắt đầu chuyển đổi email, số điện thoại sang UID.